Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja ogólna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu stosuje zasady Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

W związku z tym, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich  27   45 – 005 Opole  tel. 77 4420504  Fax 774410505; e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: 
- adres poczty elektronicznej: e-mail:
  lub pisemnie na adres naszej siedziby.

     Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, w tym przepisów szczegółowych określających  zadania statutowe - na podstawie  art. 6 ust 1e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

KLAUZULA   INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r.  Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Opolu przy  ul. Książąt Opolskich  27  w  45 – 005 Opole tel. 77 4420504 Fax 774410505; e-mail: pcpropole@pcpropole.pl, zwany dalej Administratorem.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: 
- adres poczty elektronicznej: e-mail:   lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, w tym przepisów szczegółowych określających  zadania statutowe - na podstawie  art. 6 ust 1 e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

4.Odbiorcą Pani/Pana danych będą:

- organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od  kategorii archiwalnej danej sprawy, zgodnie z przepisami określonymi  w ustawie  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

7.W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego  administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.W przypadku nie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować  celu zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w  formie profilowania.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

 

ul. Książąt Opolskich 27  45 - 005 Opole
tel. 77/ 4420504   fax 77/ 4410505

Dyrektor: Iwona Rejnhardt
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Zapraszamy na stronę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu   www.pcpropole.pl

 

DOCXInformacja o j. migowym.docx

 

Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu od 03.10.2016 r. zmienia godziny urzędowania

poniedziałek           7.30 - 17.00

wtorek - czwartek   7.30 - 15.30

piątek                   7.30 - 14.00
 

Wykaz telefonów PCPR w Opolu

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Dyrektor

 

  Iwona Rejnhardt

 

  77 44 20 504

Sekretariat

  Iwona Czercowa - Hamerska

  77 44 20 504

Sekretariat – fax

  77 44 10 505

Osoby niepełnosprawne

  Elżbieta Bielecka

 

  77 44 20 509

 

Osoby niepełnosprawne

  Bartosz Mays

 

  77 44 20 510

 

 

Psycholog

(Sprawozdania, szkolenia, analizy)

  Aleksandra Stelmaszak

 

  77 44 20 512

 

 

Psycholog

 

 

  Anna Gębczak

 

  77 44 20 513

DPS, Domy Dziecka,

  Anna Kazin

 

  77 44 20 516

 

Specjalista pracy socjalnej

  Anita Dryja-Cichon

 

  77 44 20 517

 

Świadczenia pieniężne (piecza zastępcza)

  Tomasz Segiet

 

 77 44 10 120

 

 Księgowość

  Dorota Birecka

 77 44 20 522

ówna księgowa

  Małgorzata Szymczykowska

 

  77 44 10 460

 

Koordynatorzy

Sabina Wróbel - Żmuda

Kinga Niedballa

Dominika Komar

  77 44 20 531

Alicja Nowak

  77 44 10 454

Anna Kulawik

Melania Jureczko

  77 44 20 544

St. pracownik socjalny

Anna Adamowska - Kałwa

77 44 10 567

Specjalista ds. kadr

Justyna Raj

77 44 20 504

Informatyk

Dariusz Lisowski

77 44 20 504

PCPR mail pcpropole@pcpropole.pl

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Iwona Czercowa - Hamerska
 • opublikowano:
  30-01-2012 12:35
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  13-09-2019 21:39
  przez: Dariusz Lisowski
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  odwiedzin: 12863
Dane jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 27
NIP: 754-25-81-178 REGON: 531422603

Dane kontaktowe:

tel.: 77 44 20 504
fax: 77 44 10 505
e-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×